Bài giảng Tin đại cương - Bài 5: Ôn tập chương 1 đến 4 và các vấn đề nâng cao - Trương Xuân Nam

Thuật toán

 Tính chiều dài đoạn thẳng AB biết tọa

độ điểm A (x1,y1) và B (x2,y2)

 Tính tổng các ước số của số n dương

 Kiểm tra xem số n có phải là số hoàn

hảo không ? (tổng các ước bằng chính

nó)

 Kiểm tra xem n có là số chính phương

không?

Bài giảng Tin đại cương - Bài 5: Ôn tập chương 1 đến 4 và các vấn đề nâng cao - Trương Xuân Nam trang 1

Bài giảng Tin đại cương - Bài 5: Ôn tập chương 1 đến 4 và các vấn đề nâng cao - Trương Xuân Nam trang 1

Bài giảng Tin đại cương - Bài 5: Ôn tập chương 1 đến 4 và các vấn đề nâng cao - Trương Xuân Nam trang 2

Bài giảng Tin đại cương - Bài 5: Ôn tập chương 1 đến 4 và các vấn đề nâng cao - Trương Xuân Nam trang 2

Bài giảng Tin đại cương - Bài 5: Ôn tập chương 1 đến 4 và các vấn đề nâng cao - Trương Xuân Nam trang 3

Bài giảng Tin đại cương - Bài 5: Ôn tập chương 1 đến 4 và các vấn đề nâng cao - Trương Xuân Nam trang 3

Bài giảng Tin đại cương - Bài 5: Ôn tập chương 1 đến 4 và các vấn đề nâng cao - Trương Xuân Nam trang 4

Bài giảng Tin đại cương - Bài 5: Ôn tập chương 1 đến 4 và các vấn đề nâng cao - Trương Xuân Nam trang 4

Bài giảng Tin đại cương - Bài 5: Ôn tập chương 1 đến 4 và các vấn đề nâng cao - Trương Xuân Nam trang 5

Bài giảng Tin đại cương - Bài 5: Ôn tập chương 1 đến 4 và các vấn đề nâng cao - Trương Xuân Nam trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf21 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 419 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_tin_dai_cuong_bai_5_on_tap_chuong_1_den_4_va_cac_v.pdf
Tài liệu liên quan