Tổng kết hàm thông dụng trong Microsoft Excel

ABS(X) Giá trị tuyệt đối của X. ABS(-4.5)=4.5

INT(X) Làm tròn dưới tới số nguyên gần nhất. INT(-4.45)=-5

INT(4.6)=4

CEILING(X,N) Số nhỏ nhất trong các số ≥ X và chia hết cho N. CEILING(4.27,0.1)=4.3

FLOOR(X,N) Số lớn nhất trong các số ≤ X và chia hết cho N. FLOOR (4.27, 0.1) = 4.2

ROUND(X,N) Làm tròn X tới N chữ số sau dấu phẩy. ROUND(4.27,1)=4.3

ROUND(4.6,0)=5

Tổng kết hàm thông dụng trong Microsoft Excel trang 1

Tổng kết hàm thông dụng trong Microsoft Excel trang 1

Tổng kết hàm thông dụng trong Microsoft Excel trang 2

Tổng kết hàm thông dụng trong Microsoft Excel trang 2

Tổng kết hàm thông dụng trong Microsoft Excel trang 3

Tổng kết hàm thông dụng trong Microsoft Excel trang 3

Tổng kết hàm thông dụng trong Microsoft Excel trang 4

Tổng kết hàm thông dụng trong Microsoft Excel trang 4

Tổng kết hàm thông dụng trong Microsoft Excel trang 5

Tổng kết hàm thông dụng trong Microsoft Excel trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf7 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 573 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdftong_ket_ham_thong_dung_trong_microsoft_excel.pdf