Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 7: Internet. Truyền thông. Đa phương tiện - Từ Thị Xuân Hiền

Các dịch vụ cơ bản của Internet

Trang web FTP là một máy tính cho phép người dùng đăng nhập với username và password chính là địa chỉ e-mail của người dùng.

Trang web FTP được gọi là các trang web truy cập công cộng vì nó có thể được truy cập bởi bất kỳ người dùng trên internet

 

Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 7: Internet. Truyền thông. Đa phương tiện - Từ Thị Xuân Hiền trang 1

Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 7: Internet. Truyền thông. Đa phương tiện - Từ Thị Xuân Hiền trang 1

Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 7: Internet. Truyền thông. Đa phương tiện - Từ Thị Xuân Hiền trang 2

Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 7: Internet. Truyền thông. Đa phương tiện - Từ Thị Xuân Hiền trang 2

Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 7: Internet. Truyền thông. Đa phương tiện - Từ Thị Xuân Hiền trang 3

Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 7: Internet. Truyền thông. Đa phương tiện - Từ Thị Xuân Hiền trang 3

Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 7: Internet. Truyền thông. Đa phương tiện - Từ Thị Xuân Hiền trang 4

Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 7: Internet. Truyền thông. Đa phương tiện - Từ Thị Xuân Hiền trang 4

Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 7: Internet. Truyền thông. Đa phương tiện - Từ Thị Xuân Hiền trang 5

Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 7: Internet. Truyền thông. Đa phương tiện - Từ Thị Xuân Hiền trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pptx37 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 475 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_nhap_mon_tin_hoc_chuong_7_internet_truyen_thong_da.pptx
Tài liệu liên quan