Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 4: Cài đặt và vận hành hệ thống - Từ Thị Xuân Hiền

Kiểm thử và gỡ lỗi- Testing and Debugging

Kiểm thử: quá trình kiểm tra chương trình có đáp ứng các chức năng theo yêu cầu ban đầu đưa ra không.

Gỡ lỗi: quá trình tìm lỗi và sửa lỗi trong chương trình.

Các loại lỗi của chương trình - Types of Program Errors

Lỗi cú pháp - Syntax Errors:

Là các lệnh trong chương trình không tuân theo cú pháp của ngôn ngữ lập trình đó

 Ví dụ: C:= 5+4; Lỗi trong C nhưng lại đúng trong Pascal

Lỗi Logic - Logic Errors

Chương trình vẫn được biên dịch và thực hiện thành công nhưng kết quả không chính xác.

 Ví dụ: Thay vì C=5+4; Lại đánh C=5-4;

 

Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 4: Cài đặt và vận hành hệ thống - Từ Thị Xuân Hiền trang 1

Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 4: Cài đặt và vận hành hệ thống - Từ Thị Xuân Hiền trang 1

Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 4: Cài đặt và vận hành hệ thống - Từ Thị Xuân Hiền trang 2

Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 4: Cài đặt và vận hành hệ thống - Từ Thị Xuân Hiền trang 2

Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 4: Cài đặt và vận hành hệ thống - Từ Thị Xuân Hiền trang 3

Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 4: Cài đặt và vận hành hệ thống - Từ Thị Xuân Hiền trang 3

Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 4: Cài đặt và vận hành hệ thống - Từ Thị Xuân Hiền trang 4

Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 4: Cài đặt và vận hành hệ thống - Từ Thị Xuân Hiền trang 4

Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 4: Cài đặt và vận hành hệ thống - Từ Thị Xuân Hiền trang 5

Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 4: Cài đặt và vận hành hệ thống - Từ Thị Xuân Hiền trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pptx26 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 476 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_nhap_mon_tin_hoc_chuong_4_cai_dat_va_van_hanh_he_t.pptx
Tài liệu liên quan