Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 8: Kế toán vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu bao gồm:

- Vốn góp ban đầu, góp bổ sung của các chủ sở hữu;

- Vốn được bổ sung từ kết quả họat động SXKD;

- Chênh lệch tỷ giá chưa xử lý, chênh lệch đánh giá lại TS,

- LN sau thuế chưa sử dụng, các quỹ;

- Các khoản thặng dư vốn cổ phần do phát hành cổ phiếu cao hơn hoặc thấp hơn mệnh giá;

- Cổ phiếu quỹ.

Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 8: Kế toán vốn chủ sở hữu trang 1

Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 8: Kế toán vốn chủ sở hữu trang 1

Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 8: Kế toán vốn chủ sở hữu trang 2

Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 8: Kế toán vốn chủ sở hữu trang 2

Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 8: Kế toán vốn chủ sở hữu trang 3

Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 8: Kế toán vốn chủ sở hữu trang 3

Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 8: Kế toán vốn chủ sở hữu trang 4

Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 8: Kế toán vốn chủ sở hữu trang 4

Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 8: Kế toán vốn chủ sở hữu trang 5

Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 8: Kế toán vốn chủ sở hữu trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf8 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 28/10/2021 | Lượt xem: 112 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_ke_toan_tai_chinh_chuong_8_ke_toan_von_chu_so_huu.pdf
Tài liệu liên quan