Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại

Theo luật pháp Mỹ: Bất kỳ một tổ chức nào cung

cấp tài khoản tiền gửi chho phép khách hàng rút

tiền theo yêu cầu (như bằng cách viết séc hay rút

tiền điện tử) và cho vay đối với các tổ chức kinh

doanh hay cho vay thương mại

• Là loại hình tổ chức tài chính cung cấp một danh

mục các dịch vụ tài chính đa dạng nhất – đặc biệt

là tín dụng, tiết kiệm và dịch vụ thanh toán – và

thực hiện nhiều chức năng tài chính nhất so với

bất kỳ một tổ chức kinh doanh naoftrong nền

kinh tế (Peter S.Rose)

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại trang 1

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại trang 1

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại trang 2

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại trang 2

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại trang 3

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại trang 3

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại trang 4

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại trang 4

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại trang 5

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf155 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1372 | Lượt tải: 2download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_quan_tri_ngan_hang_thuong_mai.pdf
Tài liệu liên quan