Bài giảng Kế toán xây dựng - Chương 7: Kế toán nợ vay và dự phòng phải trả

• Những vấn đề chung

• KT các khoản vay

• KT nợ dài hạn – Hình thức nợ thuê tài chính

• KT phát hành trái phiếu công ty

• KT dự phòng phải trả

• Thông tin trình bày trên BCTC

Bài giảng Kế toán xây dựng - Chương 7: Kế toán nợ vay và dự phòng phải trả trang 1

Bài giảng Kế toán xây dựng - Chương 7: Kế toán nợ vay và dự phòng phải trả trang 1

Bài giảng Kế toán xây dựng - Chương 7: Kế toán nợ vay và dự phòng phải trả trang 2

Bài giảng Kế toán xây dựng - Chương 7: Kế toán nợ vay và dự phòng phải trả trang 2

Bài giảng Kế toán xây dựng - Chương 7: Kế toán nợ vay và dự phòng phải trả trang 3

Bài giảng Kế toán xây dựng - Chương 7: Kế toán nợ vay và dự phòng phải trả trang 3

Bài giảng Kế toán xây dựng - Chương 7: Kế toán nợ vay và dự phòng phải trả trang 4

Bài giảng Kế toán xây dựng - Chương 7: Kế toán nợ vay và dự phòng phải trả trang 4

Bài giảng Kế toán xây dựng - Chương 7: Kế toán nợ vay và dự phòng phải trả trang 5

Bài giảng Kế toán xây dựng - Chương 7: Kế toán nợ vay và dự phòng phải trả trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf35 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 20/10/2021 | Lượt xem: 168 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_ke_toan_xay_dung_chuong_7_ke_toan_no_vay_va_du_pho.pdf