Bài giảng Kê toán tài chính - Chương 6: Kế toán nợ phải trả

Giải thích những nội dung cơ bản liên quan đến nợ phải trả bao gồm việc ghi nhận, đánh giá nợ phải trả theo chuẩn mực

kế toán Việt Nam số 01 – chuẩn mực chung (VAS 01).

 Nhận diện và vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch liên quan đến nợ phải trả.

 Hiểu và tổ chức những vấn đề cơ bản liên quan đến chứng

từ và sổ sách trong phần hành kế toán nợ phải trả

 Xử lý các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến nợ phải trả trong doanh nghiệp

 Biết cách trình bày trên BCTC những nội dung liên quan

đến nợ phải trả

Bài giảng Kê toán tài chính - Chương 6: Kế toán nợ phải trả trang 1

Bài giảng Kê toán tài chính - Chương 6: Kế toán nợ phải trả trang 1

Bài giảng Kê toán tài chính - Chương 6: Kế toán nợ phải trả trang 2

Bài giảng Kê toán tài chính - Chương 6: Kế toán nợ phải trả trang 2

Bài giảng Kê toán tài chính - Chương 6: Kế toán nợ phải trả trang 3

Bài giảng Kê toán tài chính - Chương 6: Kế toán nợ phải trả trang 3

Bài giảng Kê toán tài chính - Chương 6: Kế toán nợ phải trả trang 4

Bài giảng Kê toán tài chính - Chương 6: Kế toán nợ phải trả trang 4

Bài giảng Kê toán tài chính - Chương 6: Kế toán nợ phải trả trang 5

Bài giảng Kê toán tài chính - Chương 6: Kế toán nợ phải trả trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf16 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 323 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_ke_toan_tai_chinh_chuong_6_ke_toan_no_phai_tra.pdf