Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 2: Hình thức kế toán

Sau khi học xong chương này sinh viên có thể:

• Giải thích và trình bày các quy định pháp lý về ổ kế toán và hình thức kế toán

• Phân biệt các loại sổ kế toán tổng hợp và chi iết

• Phân biệt sự khác biệt về cách thức ghi chép

giữa các loại sổ kế toán trong từng hình thức hi sổ kế toán

• Thực hiện ghi chép vào sổ kế toán theo hình hức nhật ký chung

Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 2: Hình thức kế toán trang 1

Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 2: Hình thức kế toán trang 1

Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 2: Hình thức kế toán trang 2

Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 2: Hình thức kế toán trang 2

Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 2: Hình thức kế toán trang 3

Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 2: Hình thức kế toán trang 3

Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 2: Hình thức kế toán trang 4

Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 2: Hình thức kế toán trang 4

Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 2: Hình thức kế toán trang 5

Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 2: Hình thức kế toán trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf36 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 02/11/2021 | Lượt xem: 181 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_ke_toan_tai_chinh_3_chuong_2_hinh_thuc_ke_toan.pdf
Tài liệu liên quan