Giáo trình môn học Kế toán quản trị

Về bản chất, kế toán quản trị có thể hiểu như sau:

- Kế toán quản trị không chỉ thu thập, xử lý, cung cấp thông tin về các nghiệp

vụ kinh tế đã hoàn thành, đã ghi chép thành hệ thống hóa trên sổ kế toán mà

còn xử lý và cung cấp thông tin phục vụ cho việc ra quyết định quản trị.

- Kế toán quản trị chỉ cung cấp thông tin về hoạt động kinh tế tài chính trong

phạm vi yêu cầu quản lý kinh tế của doanh nghiệp.

- Kế toan quản trị là một bộ phân của công tác kế toán.

Giáo trình môn học Kế toán quản trị trang 1

Giáo trình môn học Kế toán quản trị trang 1

Giáo trình môn học Kế toán quản trị trang 2

Giáo trình môn học Kế toán quản trị trang 2

Giáo trình môn học Kế toán quản trị trang 3

Giáo trình môn học Kế toán quản trị trang 3

Giáo trình môn học Kế toán quản trị trang 4

Giáo trình môn học Kế toán quản trị trang 4

Giáo trình môn học Kế toán quản trị trang 5

Giáo trình môn học Kế toán quản trị trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf82 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 331 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfgiao_trinh_mon_hoc_ke_toan_quan_tri.pdf
Tài liệu liên quan