Tính toán sức chịu tải của cọc xi măng đất tạo bởi jet grouting: Lý thuyết – Mô hình số - Thí nghiệm hiện trường

Việc tính toán sức chịu tải cọc xi măng đât (XMĐ) hiện nay thường theo tiêu chuấn của Trung Quốc DBJ-08-40-94. Tuy nhiên, qua đối chiếu với thí nghiệm nén tĩnh cọc XMĐ trên hiện trường ở Việt Nam, cho thấy kết quả tính toán theo tiêu chuẩn này có sai số khá lớn. Tại một số thí nghiệm nén tĩnh do Viện Thủy Công thực hiện, mức độ sai số về sức chịu tải cọc xi măng đất từ 62.08% - 135.53% [1] [3] [4] [5] [6].

Tính toán sức chịu tải của cọc xi măng đất tạo bởi jet grouting: Lý thuyết – Mô hình số - Thí nghiệm hiện trường trang 1

Tính toán sức chịu tải của cọc xi măng đất tạo bởi jet grouting: Lý thuyết – Mô hình số - Thí nghiệm hiện trường trang 1

Tính toán sức chịu tải của cọc xi măng đất tạo bởi jet grouting: Lý thuyết – Mô hình số - Thí nghiệm hiện trường trang 2

Tính toán sức chịu tải của cọc xi măng đất tạo bởi jet grouting: Lý thuyết – Mô hình số - Thí nghiệm hiện trường trang 2

Tính toán sức chịu tải của cọc xi măng đất tạo bởi jet grouting: Lý thuyết – Mô hình số - Thí nghiệm hiện trường trang 3

Tính toán sức chịu tải của cọc xi măng đất tạo bởi jet grouting: Lý thuyết – Mô hình số - Thí nghiệm hiện trường trang 3

Tính toán sức chịu tải của cọc xi măng đất tạo bởi jet grouting: Lý thuyết – Mô hình số - Thí nghiệm hiện trường trang 4

Tính toán sức chịu tải của cọc xi măng đất tạo bởi jet grouting: Lý thuyết – Mô hình số - Thí nghiệm hiện trường trang 4

Tính toán sức chịu tải của cọc xi măng đất tạo bởi jet grouting: Lý thuyết – Mô hình số - Thí nghiệm hiện trường trang 5

Tính toán sức chịu tải của cọc xi măng đất tạo bởi jet grouting: Lý thuyết – Mô hình số - Thí nghiệm hiện trường trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf10 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 01/11/2021 | Lượt xem: 395 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdftinh_toan_suc_chiu_tai_cua_coc_xi_mang_dat_tao_boi_jet_grout.pdf
Tài liệu liên quan