Phân tích hệ số ứng xử của kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép

Nghiên cứu này tập trung làm rõ giá trị hệ số ứng xử q của một công trình 20

tầng bằng bê tông cốt thép với giải pháp kết cấu cụ thể theo yêu cầu của kiến trúc. Giá trị

q được xác định bằng việc áp dụng theo TCVN 9386-2012 và do tác giả đề xuất dựa trên

công thức phổ phản ứng đàn hồi thiết kế trong TCVN 9386-2012 với công cụ MS Excel

2016 kết hợp với phần mềm phân tích phần tử hữu hạn Etabs 2016.

Từ khóa: Hệ số ứng xử, thiết kế kết cấu bê tông cốt thép, tải trọng động đất, kết cấu nhà

cao tầng.

Phân tích hệ số ứng xử của kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép trang 1

Phân tích hệ số ứng xử của kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép trang 1

Phân tích hệ số ứng xử của kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép trang 2

Phân tích hệ số ứng xử của kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép trang 2

Phân tích hệ số ứng xử của kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép trang 3

Phân tích hệ số ứng xử của kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép trang 3

Phân tích hệ số ứng xử của kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép trang 4

Phân tích hệ số ứng xử của kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép trang 4

Phân tích hệ số ứng xử của kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép trang 5

Phân tích hệ số ứng xử của kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf9 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 284 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfphan_tich_he_so_ung_xu_cua_ket_cau_nha_cao_tang_be_tong_cot.pdf
Tài liệu liên quan