Dự báo lưu lượng và tải lượng một số chất ô nhiễm được Sông Nhuệ - Sông Đáy tiếp nhận từ nước thải sinh hoạt và công nghiệp vào năm 2020

Sông Nhuệ - sông Đáy chảy qua địa bàn 5 tỉnh/thành phố là Hà Nội, Hà Nam,

Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình. Bằng phương pháp đánh giá nhanh sử dụng

hệ số thải, dự báo đến năm 2020, mỗi ngày sông Nhuệ - Đáy sẽ tiếp nhận hơn

1.490.031 m3 nước thải sinh hoạt và công nghiệp với 178,36 tấn SS; 183,79

tấn BOD và 335,04 tấn COD đổ vào, trong đó nước thải sinh hoạt chiếm

59,75% lưu lượng; 71,54% tải lượng BOD; 70,64% tải lượng COD và 58,97%

tải lượng SS. Hà Nội là địa phương đóng góp nhiều nhất với 58,91% lưu

lượng nước thải; 53,31% tải lượng BOD; 53,29% tải lượng COD và 53,05%

tải lượng SS.

Dự báo lưu lượng và tải lượng một số chất ô nhiễm được Sông Nhuệ - Sông Đáy tiếp nhận từ nước thải sinh hoạt và công nghiệp vào năm 2020 trang 1

Dự báo lưu lượng và tải lượng một số chất ô nhiễm được Sông Nhuệ - Sông Đáy tiếp nhận từ nước thải sinh hoạt và công nghiệp vào năm 2020 trang 1

Dự báo lưu lượng và tải lượng một số chất ô nhiễm được Sông Nhuệ - Sông Đáy tiếp nhận từ nước thải sinh hoạt và công nghiệp vào năm 2020 trang 2

Dự báo lưu lượng và tải lượng một số chất ô nhiễm được Sông Nhuệ - Sông Đáy tiếp nhận từ nước thải sinh hoạt và công nghiệp vào năm 2020 trang 2

Dự báo lưu lượng và tải lượng một số chất ô nhiễm được Sông Nhuệ - Sông Đáy tiếp nhận từ nước thải sinh hoạt và công nghiệp vào năm 2020 trang 3

Dự báo lưu lượng và tải lượng một số chất ô nhiễm được Sông Nhuệ - Sông Đáy tiếp nhận từ nước thải sinh hoạt và công nghiệp vào năm 2020 trang 3

Dự báo lưu lượng và tải lượng một số chất ô nhiễm được Sông Nhuệ - Sông Đáy tiếp nhận từ nước thải sinh hoạt và công nghiệp vào năm 2020 trang 4

Dự báo lưu lượng và tải lượng một số chất ô nhiễm được Sông Nhuệ - Sông Đáy tiếp nhận từ nước thải sinh hoạt và công nghiệp vào năm 2020 trang 4

Dự báo lưu lượng và tải lượng một số chất ô nhiễm được Sông Nhuệ - Sông Đáy tiếp nhận từ nước thải sinh hoạt và công nghiệp vào năm 2020 trang 5

Dự báo lưu lượng và tải lượng một số chất ô nhiễm được Sông Nhuệ - Sông Đáy tiếp nhận từ nước thải sinh hoạt và công nghiệp vào năm 2020 trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf7 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 01/11/2021 | Lượt xem: 278 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfdu_bao_luu_luong_va_tai_luong_mot_so_chat_o_nhiem_duoc_song.pdf