Kết quả nghiên cứu nâng cao khả năng chống thấm cho bê tông đầm lăn

Bê tông đầm lăn có khả năng chống thấm kém hơn bê tông truyền thống vì lượng dùng

xi măng và lượng nước trộn thấp hơn nhiều. Để nâng cao khả năng chống thấm cho bê tông đầm

lăn cần có biện pháp thích hợp trong việc thiết kế cấp phối, lựa chọn loại phụ gia khoáng, phụ gia

hóa học và sử dụng biện pháp thi công phù hợp. Bài báo giới thiệu những kết quả đạt được trong

quá trình nghiên cứu nâng cao khả năng chống thấm cho đập bê tông đầm lăn phù hợp với điều

kiện của Việt Nam.

Kết quả nghiên cứu nâng cao khả năng chống thấm cho bê tông đầm lăn trang 1

Kết quả nghiên cứu nâng cao khả năng chống thấm cho bê tông đầm lăn trang 1

Kết quả nghiên cứu nâng cao khả năng chống thấm cho bê tông đầm lăn trang 2

Kết quả nghiên cứu nâng cao khả năng chống thấm cho bê tông đầm lăn trang 2

Kết quả nghiên cứu nâng cao khả năng chống thấm cho bê tông đầm lăn trang 3

Kết quả nghiên cứu nâng cao khả năng chống thấm cho bê tông đầm lăn trang 3

Kết quả nghiên cứu nâng cao khả năng chống thấm cho bê tông đầm lăn trang 4

Kết quả nghiên cứu nâng cao khả năng chống thấm cho bê tông đầm lăn trang 4

Kết quả nghiên cứu nâng cao khả năng chống thấm cho bê tông đầm lăn trang 5

Kết quả nghiên cứu nâng cao khả năng chống thấm cho bê tông đầm lăn trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf7 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 03/11/2021 | Lượt xem: 461 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfket_qua_nghien_cuu_nang_cao_kha_nang_chong_tham_cho_be_tong.pdf
Tài liệu liên quan