Đánh giá tác động của dự án đầu tư xây dựng nhà máy luyện Antimon đến môi trường không khí xã Bình An, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Nhà máy luyện Antimon (Sb) đƣợc đặt tại xã Bình An, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. Khi

đi vào hoạt động, Nhà máy sẽ có những tác động đáng kể đến môi trƣờng xung quanh, đặc biệt là

môi trƣờng không khí. Bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động của các phƣơng tiện vận chuyển

nguyên, nhiên liệu và sản phẩm ra vào nhà máy; từ các lò thiêu, lò chƣng và lò luyện sẽ gây ô

nhiễm môi trƣờng không khí khu vực nhà máy, khu vực xung quanh nhà máy và trên tuyến đƣờng

vận chuyển vào nhà máy, gây ảnh hƣởng đến sức khỏe của cán bộ, công nhân nhà máy, ngƣời dân

sống xung quanh khu vực nhà máy.

Đánh giá tác động của dự án đầu tư xây dựng nhà máy luyện Antimon đến môi trường không khí xã Bình An, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang trang 1

Đánh giá tác động của dự án đầu tư xây dựng nhà máy luyện Antimon đến môi trường không khí xã Bình An, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang trang 1

Đánh giá tác động của dự án đầu tư xây dựng nhà máy luyện Antimon đến môi trường không khí xã Bình An, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang trang 2

Đánh giá tác động của dự án đầu tư xây dựng nhà máy luyện Antimon đến môi trường không khí xã Bình An, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang trang 2

Đánh giá tác động của dự án đầu tư xây dựng nhà máy luyện Antimon đến môi trường không khí xã Bình An, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang trang 3

Đánh giá tác động của dự án đầu tư xây dựng nhà máy luyện Antimon đến môi trường không khí xã Bình An, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang trang 3

Đánh giá tác động của dự án đầu tư xây dựng nhà máy luyện Antimon đến môi trường không khí xã Bình An, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang trang 4

Đánh giá tác động của dự án đầu tư xây dựng nhà máy luyện Antimon đến môi trường không khí xã Bình An, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang trang 4

Đánh giá tác động của dự án đầu tư xây dựng nhà máy luyện Antimon đến môi trường không khí xã Bình An, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang trang 5

Đánh giá tác động của dự án đầu tư xây dựng nhà máy luyện Antimon đến môi trường không khí xã Bình An, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf8 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 336 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfdanh_gia_tac_dong_cua_du_an_dau_tu_xay_dung_nha_may_luyen_an.pdf
Tài liệu liên quan