Chi phí đầy đủ của các dịch vụ cung cấp nước và mức độ thu hồi chi phí hợp lý – trường hợp điển hình tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Việc xác định chi phí đầy đủ của các dịch vụ cung cấp nước và mức độ thu hồi chi phí

hợp lý của nó có ý nghĩa rất quan trọng trong việc ra các quyết định về mặt chính sách liên

quan đến dịch vụ cung cấp nước và bảo vệ môi trường nước trước tình trạng thiếu hụt

nước và ô nhiễm môi trường nước ngày càng gia tăng.

Bài báo này giới thiệu một khuôn khổ chung cho việc phân tích chi phí đầy đủ của

các dịch vụ cung cấp nước và áp dụng nó để phân tích, đánh giá cho trường hợp điển hình

tại thành phố Hồ Chí Minh. Khung phân tích này tập trung vào 3 thành phần cơ bản cấu

thành nên chí phí đầy đủ của dịch vụ cung cấp nước bao gồm: (i) chi phí cung cấp nước

đầy đủ (các chi phí tài chính), (ii) các chi phí cơ hội của việc sử dụng nước (chi phí tài nguyên), và (iii) các chi phí môi trường (những thiệt hại về môi trường và kinh tế do ô nhiễm nước).

Chi phí đầy đủ của các dịch vụ cung cấp nước và mức độ thu hồi chi phí hợp lý – trường hợp điển hình tại Thành Phố Hồ Chí Minh trang 1

Chi phí đầy đủ của các dịch vụ cung cấp nước và mức độ thu hồi chi phí hợp lý – trường hợp điển hình tại Thành Phố Hồ Chí Minh trang 1

Chi phí đầy đủ của các dịch vụ cung cấp nước và mức độ thu hồi chi phí hợp lý – trường hợp điển hình tại Thành Phố Hồ Chí Minh trang 2

Chi phí đầy đủ của các dịch vụ cung cấp nước và mức độ thu hồi chi phí hợp lý – trường hợp điển hình tại Thành Phố Hồ Chí Minh trang 2

Chi phí đầy đủ của các dịch vụ cung cấp nước và mức độ thu hồi chi phí hợp lý – trường hợp điển hình tại Thành Phố Hồ Chí Minh trang 3

Chi phí đầy đủ của các dịch vụ cung cấp nước và mức độ thu hồi chi phí hợp lý – trường hợp điển hình tại Thành Phố Hồ Chí Minh trang 3

Chi phí đầy đủ của các dịch vụ cung cấp nước và mức độ thu hồi chi phí hợp lý – trường hợp điển hình tại Thành Phố Hồ Chí Minh trang 4

Chi phí đầy đủ của các dịch vụ cung cấp nước và mức độ thu hồi chi phí hợp lý – trường hợp điển hình tại Thành Phố Hồ Chí Minh trang 4

Chi phí đầy đủ của các dịch vụ cung cấp nước và mức độ thu hồi chi phí hợp lý – trường hợp điển hình tại Thành Phố Hồ Chí Minh trang 5

Chi phí đầy đủ của các dịch vụ cung cấp nước và mức độ thu hồi chi phí hợp lý – trường hợp điển hình tại Thành Phố Hồ Chí Minh trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf10 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 01/11/2021 | Lượt xem: 137 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfchi_phi_day_du_cua_cac_dich_vu_cung_cap_nuoc_va_muc_do_thu_h.pdf
Tài liệu liên quan