Một số trao đổi về tiêu chuẩn TCVN 9362- 2012 khi tính toán nền công trình

Nhưng trong quá trình áp dụng TCVN 9362:2012 vào thực tế hiện

nay, nhận thấy có một số điểm của tiêu chuẩn cần tường minh để tiêu chuẩn thật sự đi vào

thực tế công việc của người thiết kế, khuyến khích phát huy tính sáng tạo. Tuy nhiên, trong

khuôn khổ của bài báo, ở đây chỉ thảo luận một số vấn đề có tính khả thi trong việc điều

chỉnh, gồm: bố cục trình bày; một số giới hạn; phân loại nền. Trong đó, bố cục một số mục

gây khó với người sử dụng; một số giới hạn quy định chưa chú ý tới đặc điểm sai số trong

kết quả tính; phân loại nền chưa chưa chú ý đến mục đích xây dựng.

Một số trao đổi về tiêu chuẩn TCVN 9362- 2012 khi tính toán nền công trình trang 1

Một số trao đổi về tiêu chuẩn TCVN 9362- 2012 khi tính toán nền công trình trang 1

Một số trao đổi về tiêu chuẩn TCVN 9362- 2012 khi tính toán nền công trình trang 2

Một số trao đổi về tiêu chuẩn TCVN 9362- 2012 khi tính toán nền công trình trang 2

Một số trao đổi về tiêu chuẩn TCVN 9362- 2012 khi tính toán nền công trình trang 3

Một số trao đổi về tiêu chuẩn TCVN 9362- 2012 khi tính toán nền công trình trang 3

Một số trao đổi về tiêu chuẩn TCVN 9362- 2012 khi tính toán nền công trình trang 4

Một số trao đổi về tiêu chuẩn TCVN 9362- 2012 khi tính toán nền công trình trang 4

Một số trao đổi về tiêu chuẩn TCVN 9362- 2012 khi tính toán nền công trình trang 5

Một số trao đổi về tiêu chuẩn TCVN 9362- 2012 khi tính toán nền công trình trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf5 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 28/10/2021 | Lượt xem: 102 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfmot_so_trao_doi_ve_tieu_chuan_tcvn_9362_2012_khi_tinh_toan_n.pdf
Tài liệu liên quan