Bài giảng Tin học đại cương - Bài 9: Ôn tập về mảng (Sử dụng hàm) - Nguyễn Thị Phương Thảo

Bổ sung một số hàm về string

 s.find(str, pos) : trả về vị trí xuất hiện đầu tiên của str

trong s bắt đầu từ vị trí pos, hoặc s.npos nếu không tìm thấy

 s.replace(pos, k, str) : thay xâu con của s gồm k kí tự

bắt đầu từ vị trí pos bằng xâu str (là sự kết hợp của hai hàm erase và insert)

 s.append(str) : thêm xâu str vào cuối xâu s (tương đương với toán tử +=)

Bài giảng Tin học đại cương - Bài 9: Ôn tập về mảng (Sử dụng hàm) - Nguyễn Thị Phương Thảo trang 1

Bài giảng Tin học đại cương - Bài 9: Ôn tập về mảng (Sử dụng hàm) - Nguyễn Thị Phương Thảo trang 1

Bài giảng Tin học đại cương - Bài 9: Ôn tập về mảng (Sử dụng hàm) - Nguyễn Thị Phương Thảo trang 2

Bài giảng Tin học đại cương - Bài 9: Ôn tập về mảng (Sử dụng hàm) - Nguyễn Thị Phương Thảo trang 2

Bài giảng Tin học đại cương - Bài 9: Ôn tập về mảng (Sử dụng hàm) - Nguyễn Thị Phương Thảo trang 3

Bài giảng Tin học đại cương - Bài 9: Ôn tập về mảng (Sử dụng hàm) - Nguyễn Thị Phương Thảo trang 3

Bài giảng Tin học đại cương - Bài 9: Ôn tập về mảng (Sử dụng hàm) - Nguyễn Thị Phương Thảo trang 4

Bài giảng Tin học đại cương - Bài 9: Ôn tập về mảng (Sử dụng hàm) - Nguyễn Thị Phương Thảo trang 4

Bài giảng Tin học đại cương - Bài 9: Ôn tập về mảng (Sử dụng hàm) - Nguyễn Thị Phương Thảo trang 5

Bài giảng Tin học đại cương - Bài 9: Ôn tập về mảng (Sử dụng hàm) - Nguyễn Thị Phương Thảo trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf12 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 08/11/2021 | Lượt xem: 176 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_tin_hoc_dai_cuong_bai_9_on_tap_ve_mang_su_dung_ham.pdf
Tài liệu liên quan