Bài giảng Tin học đại cương - Bài 1: Tổng quan môn học và giới thiệu chung - Nguyễn Thị Phương Thảo

Nội dung môn học

 Khái niệm cơ bản của lập trình C++

 Các lệnh cơ bản

 Câu cấu trúc điều khiển

 Chương trình con

 Mảng và vector

 Xâu ký tự (string)

 Tập tin (file) và Cấu trúc (struct)

 Bài tập tổng hợp

Bài giảng Tin học đại cương - Bài 1: Tổng quan môn học và giới thiệu chung - Nguyễn Thị Phương Thảo trang 1

Bài giảng Tin học đại cương - Bài 1: Tổng quan môn học và giới thiệu chung - Nguyễn Thị Phương Thảo trang 1

Bài giảng Tin học đại cương - Bài 1: Tổng quan môn học và giới thiệu chung - Nguyễn Thị Phương Thảo trang 2

Bài giảng Tin học đại cương - Bài 1: Tổng quan môn học và giới thiệu chung - Nguyễn Thị Phương Thảo trang 2

Bài giảng Tin học đại cương - Bài 1: Tổng quan môn học và giới thiệu chung - Nguyễn Thị Phương Thảo trang 3

Bài giảng Tin học đại cương - Bài 1: Tổng quan môn học và giới thiệu chung - Nguyễn Thị Phương Thảo trang 3

Bài giảng Tin học đại cương - Bài 1: Tổng quan môn học và giới thiệu chung - Nguyễn Thị Phương Thảo trang 4

Bài giảng Tin học đại cương - Bài 1: Tổng quan môn học và giới thiệu chung - Nguyễn Thị Phương Thảo trang 4

Bài giảng Tin học đại cương - Bài 1: Tổng quan môn học và giới thiệu chung - Nguyễn Thị Phương Thảo trang 5

Bài giảng Tin học đại cương - Bài 1: Tổng quan môn học và giới thiệu chung - Nguyễn Thị Phương Thảo trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf48 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 287 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_tin_hoc_dai_cuong_chuong_1_tong_quan_mon_hoc_va_gi.pdf
Tài liệu liên quan