Bài giảng Tin học căn bản - Chương 4, Phần 1: Hướng dẫn tạo và sử dụng email miễn phí trên mạng - Ngô Văn Linh

Sử dụng gmail

 Tạo thư: Compose

 Xem thư đến: Inbox

 Xem thư đã gửi: Sent mail

 Thư rác: Spam

 Thùng rác: Trash

Bài giảng Tin học căn bản - Chương 4, Phần 1: Hướng dẫn tạo và sử dụng email miễn phí trên mạng - Ngô Văn Linh trang 1

Bài giảng Tin học căn bản - Chương 4, Phần 1: Hướng dẫn tạo và sử dụng email miễn phí trên mạng - Ngô Văn Linh trang 1

Bài giảng Tin học căn bản - Chương 4, Phần 1: Hướng dẫn tạo và sử dụng email miễn phí trên mạng - Ngô Văn Linh trang 2

Bài giảng Tin học căn bản - Chương 4, Phần 1: Hướng dẫn tạo và sử dụng email miễn phí trên mạng - Ngô Văn Linh trang 2

Bài giảng Tin học căn bản - Chương 4, Phần 1: Hướng dẫn tạo và sử dụng email miễn phí trên mạng - Ngô Văn Linh trang 3

Bài giảng Tin học căn bản - Chương 4, Phần 1: Hướng dẫn tạo và sử dụng email miễn phí trên mạng - Ngô Văn Linh trang 3

Bài giảng Tin học căn bản - Chương 4, Phần 1: Hướng dẫn tạo và sử dụng email miễn phí trên mạng - Ngô Văn Linh trang 4

Bài giảng Tin học căn bản - Chương 4, Phần 1: Hướng dẫn tạo và sử dụng email miễn phí trên mạng - Ngô Văn Linh trang 4

Bài giảng Tin học căn bản - Chương 4, Phần 1: Hướng dẫn tạo và sử dụng email miễn phí trên mạng - Ngô Văn Linh trang 5

Bài giảng Tin học căn bản - Chương 4, Phần 1: Hướng dẫn tạo và sử dụng email miễn phí trên mạng - Ngô Văn Linh trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf10 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 304 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_tin_hoc_can_ban_chuong_4_phan_1_huong_dan_tao_va_s.pdf
Tài liệu liên quan