Bài giảng Cổ phần hoá và thị trường chứng khoán

Cổ phần hoá (CPH) là giải pháp quan trọng để sắp xếp đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Doanh nghiệp Nhà nước.

Cơ chế CPH phải đảm bảo:

 Hài hoà lợi ích của Nhà nước, Doanh nghiệp, Nhà đầu tư và người lao động

 Thực hiện cộng khai, minh bạch, khắc phục tình trạng CPH nội bộ

 Gắn với phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán.

 

Bài giảng Cổ phần hoá và thị trường chứng khoán trang 1

Bài giảng Cổ phần hoá và thị trường chứng khoán trang 1

Bài giảng Cổ phần hoá và thị trường chứng khoán trang 2

Bài giảng Cổ phần hoá và thị trường chứng khoán trang 2

Bài giảng Cổ phần hoá và thị trường chứng khoán trang 3

Bài giảng Cổ phần hoá và thị trường chứng khoán trang 3

Bài giảng Cổ phần hoá và thị trường chứng khoán trang 4

Bài giảng Cổ phần hoá và thị trường chứng khoán trang 4

Bài giảng Cổ phần hoá và thị trường chứng khoán trang 5

Bài giảng Cổ phần hoá và thị trường chứng khoán trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

ppt13 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1199 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pptbai_giang_co_phan_hoa_va_thi_truong_chung_khoan.ppt