Nghiên cứu công nghệ khai thác hợp lý và đề xuất giải pháp thoát nước cho Lò chợ I-7-22A nằm dưới suối gốc Vạng - Công ty than Nam Mẫu - TKV

Lò chợ I-7-22A mỏ than Nam Mẫu nằm dưới lòng suối Gốc Vạng từ 175- 200m. Trong điều kiện khai thác ngày càng xuống sâu và khó khăn phức tạp nên các Lò chợ thuộc cụm vỉa nằm dưới suối Gốc Vạng này được Công ty quy hoạch vào khai thác để đảm bảo sản lượng mỏ và tận thu tài nguyên. Tuy

nhiên, vấn đề giải pháp kỹ thuật công nghệ và an toàn khi khi thác Lò chợ này cần thiết phải được nghiên cứu tỉ mỉ và chi tiết. Vì vậy, bài báo sử dụng phương pháp nghiên cứu lý thuyết kết hợp với thực tế tại hiện trường để tiến hành đánh giá, nghiên cứu đề xuất công nghệ khai thác phù hợp đồng thời đưa ra các giải pháp thoát nước đảm bảo an toàn khi Lò chợ I-7-22A đi vào hoạt động

Nghiên cứu công nghệ khai thác hợp lý và đề xuất giải pháp thoát nước cho Lò chợ I-7-22A nằm dưới suối gốc Vạng - Công ty than Nam Mẫu - TKV trang 1

Nghiên cứu công nghệ khai thác hợp lý và đề xuất giải pháp thoát nước cho Lò chợ I-7-22A nằm dưới suối gốc Vạng - Công ty than Nam Mẫu - TKV trang 1

Nghiên cứu công nghệ khai thác hợp lý và đề xuất giải pháp thoát nước cho Lò chợ I-7-22A nằm dưới suối gốc Vạng - Công ty than Nam Mẫu - TKV trang 2

Nghiên cứu công nghệ khai thác hợp lý và đề xuất giải pháp thoát nước cho Lò chợ I-7-22A nằm dưới suối gốc Vạng - Công ty than Nam Mẫu - TKV trang 2

Nghiên cứu công nghệ khai thác hợp lý và đề xuất giải pháp thoát nước cho Lò chợ I-7-22A nằm dưới suối gốc Vạng - Công ty than Nam Mẫu - TKV trang 3

Nghiên cứu công nghệ khai thác hợp lý và đề xuất giải pháp thoát nước cho Lò chợ I-7-22A nằm dưới suối gốc Vạng - Công ty than Nam Mẫu - TKV trang 3

Nghiên cứu công nghệ khai thác hợp lý và đề xuất giải pháp thoát nước cho Lò chợ I-7-22A nằm dưới suối gốc Vạng - Công ty than Nam Mẫu - TKV trang 4

Nghiên cứu công nghệ khai thác hợp lý và đề xuất giải pháp thoát nước cho Lò chợ I-7-22A nằm dưới suối gốc Vạng - Công ty than Nam Mẫu - TKV trang 4

Nghiên cứu công nghệ khai thác hợp lý và đề xuất giải pháp thoát nước cho Lò chợ I-7-22A nằm dưới suối gốc Vạng - Công ty than Nam Mẫu - TKV trang 5

Nghiên cứu công nghệ khai thác hợp lý và đề xuất giải pháp thoát nước cho Lò chợ I-7-22A nằm dưới suối gốc Vạng - Công ty than Nam Mẫu - TKV trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf7 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 01/11/2021 | Lượt xem: 170 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfnghien_cuu_cong_nghe_khai_thac_hop_ly_va_de_xuat_giai_phap_t.pdf
Tài liệu liên quan