Một số vấn đề phân tích lựa chọn mô hình toán trong việc đánh giá diễn biến lòng dẫn sông Đồng Nai - Sài Gòn khu vực thành phố Hồ Chí Minh dưới ảnh hưởng của các công trình chống ngập

Việc nghiên cứu tổng thể về diễn biến, xói lở, bồi lấp lòng dẫn hệ thống sông Đồng

Nai - Sài Gòn khi xây dựng các cống ngăn triều chống ngập cho khu vực TP Hồ Chí Minh. Đây là

một lĩnh vực khoa học phức tạp, cần tìm hiểu, đầu tư về mặt thời gian và kinh phí một cách thỏa

đáng, có như vậy mới đáp ứng được mục tiêu phát triển dân sinh kinh tế vùng trọng điểm khu vực

Thành Phố Hồ Chí Minh.

Bài báo đi sâu phân tích lựa chọn mô hình toán trong việc đánh giá diễn biến lòng dẫn sông Đồng

Nai - Sài Gòn khu vực Thành phố Hồ Chí Minh dưới ảnh hưởng của các công trình chống ngập.

Một số vấn đề phân tích lựa chọn mô hình toán trong việc đánh giá diễn biến lòng dẫn sông Đồng Nai - Sài Gòn khu vực thành phố Hồ Chí Minh dưới ảnh hưởng của các công trình chống ngập trang 1

Một số vấn đề phân tích lựa chọn mô hình toán trong việc đánh giá diễn biến lòng dẫn sông Đồng Nai - Sài Gòn khu vực thành phố Hồ Chí Minh dưới ảnh hưởng của các công trình chống ngập trang 1

Một số vấn đề phân tích lựa chọn mô hình toán trong việc đánh giá diễn biến lòng dẫn sông Đồng Nai - Sài Gòn khu vực thành phố Hồ Chí Minh dưới ảnh hưởng của các công trình chống ngập trang 2

Một số vấn đề phân tích lựa chọn mô hình toán trong việc đánh giá diễn biến lòng dẫn sông Đồng Nai - Sài Gòn khu vực thành phố Hồ Chí Minh dưới ảnh hưởng của các công trình chống ngập trang 2

Một số vấn đề phân tích lựa chọn mô hình toán trong việc đánh giá diễn biến lòng dẫn sông Đồng Nai - Sài Gòn khu vực thành phố Hồ Chí Minh dưới ảnh hưởng của các công trình chống ngập trang 3

Một số vấn đề phân tích lựa chọn mô hình toán trong việc đánh giá diễn biến lòng dẫn sông Đồng Nai - Sài Gòn khu vực thành phố Hồ Chí Minh dưới ảnh hưởng của các công trình chống ngập trang 3

Một số vấn đề phân tích lựa chọn mô hình toán trong việc đánh giá diễn biến lòng dẫn sông Đồng Nai - Sài Gòn khu vực thành phố Hồ Chí Minh dưới ảnh hưởng của các công trình chống ngập trang 4

Một số vấn đề phân tích lựa chọn mô hình toán trong việc đánh giá diễn biến lòng dẫn sông Đồng Nai - Sài Gòn khu vực thành phố Hồ Chí Minh dưới ảnh hưởng của các công trình chống ngập trang 4

Một số vấn đề phân tích lựa chọn mô hình toán trong việc đánh giá diễn biến lòng dẫn sông Đồng Nai - Sài Gòn khu vực thành phố Hồ Chí Minh dưới ảnh hưởng của các công trình chống ngập trang 5

Một số vấn đề phân tích lựa chọn mô hình toán trong việc đánh giá diễn biến lòng dẫn sông Đồng Nai - Sài Gòn khu vực thành phố Hồ Chí Minh dưới ảnh hưởng của các công trình chống ngập trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf5 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 285 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfmot_so_van_de_phan_tich_lua_chon_mo_hinh_toan_trong_viec_dan.pdf
Tài liệu liên quan