Ảnh hưởng của miền không gian tính toán và lưới đến kết quả tính toán mô phỏng số CFD lực cản nhớt thân tàu

Trong bài báo này, các tác giả trình bày một số kết quả nghiên cứu về sử dụng công cụ tính toán

mô phỏng số CFD (Computation of Fluid Dynamic) và ảnh hưởng của một số điều kiện tính toán

trong quá trình thực hiện bài toán lực cản nhớt thân tàu đến kết quả thu được. Để thực hiện bài

toán tính mô phỏng số CFD, thông thường phải thực hiện theo các bước gồm: thiết kế mô hình tính

toán, thiết kế miền không gian tính toán và chia lưới, đặt điều kiện biên cho bài toán và thực hiện

quá trình tính toán. Mỗi bước thực hiện đều có ảnh hưởng nhất định đến quá trình tính toán và kết

quả của bài toán. Trong bài báo này, nhóm tác giả trình bày một số kết quả nghiên cứu về ảnh

hưởng của miền không gian tính toán và lưới chia đến kết quả tính toán mô phỏng số CFD. Đây là

những vấn đề cần thiết trong quá trình thực hiện các bài toán mô phỏng số CFD nói chung và các

bài toán khảo sát đặc tính thủy động lực học tàu thủy nói riêng.

Ảnh hưởng của miền không gian tính toán và lưới đến kết quả tính toán mô phỏng số CFD lực cản nhớt thân tàu trang 1

Ảnh hưởng của miền không gian tính toán và lưới đến kết quả tính toán mô phỏng số CFD lực cản nhớt thân tàu trang 1

Ảnh hưởng của miền không gian tính toán và lưới đến kết quả tính toán mô phỏng số CFD lực cản nhớt thân tàu trang 2

Ảnh hưởng của miền không gian tính toán và lưới đến kết quả tính toán mô phỏng số CFD lực cản nhớt thân tàu trang 2

Ảnh hưởng của miền không gian tính toán và lưới đến kết quả tính toán mô phỏng số CFD lực cản nhớt thân tàu trang 3

Ảnh hưởng của miền không gian tính toán và lưới đến kết quả tính toán mô phỏng số CFD lực cản nhớt thân tàu trang 3

Ảnh hưởng của miền không gian tính toán và lưới đến kết quả tính toán mô phỏng số CFD lực cản nhớt thân tàu trang 4

Ảnh hưởng của miền không gian tính toán và lưới đến kết quả tính toán mô phỏng số CFD lực cản nhớt thân tàu trang 4

Ảnh hưởng của miền không gian tính toán và lưới đến kết quả tính toán mô phỏng số CFD lực cản nhớt thân tàu trang 5

Ảnh hưởng của miền không gian tính toán và lưới đến kết quả tính toán mô phỏng số CFD lực cản nhớt thân tàu trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf6 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 278 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfanh_huong_cua_mien_khong_gian_tinh_toan_va_luoi_den_ket_qua.pdf
Tài liệu liên quan