Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 11: Giải phương trình và hệ phương trình - Lê Viết Mẫn

Sử dụng Solver

Set Objective - Địa chỉ của hàm mục tiêu

By Changing Variable

Cells - địa chỉ các biến của bài toán

Subject to the Constraintsn - các ràng buộc của bài toán Thiết lập các thuộc tính cho Solver

To - Hàm mục tiêu muốn đạt đến Min, Max hay một giá trị

Lựa chọn phương pháp tính toán Bấm Solver để tính toán

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 11: Giải phương trình và hệ phương trình - Lê Viết Mẫn trang 1

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 11: Giải phương trình và hệ phương trình - Lê Viết Mẫn trang 1

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 11: Giải phương trình và hệ phương trình - Lê Viết Mẫn trang 2

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 11: Giải phương trình và hệ phương trình - Lê Viết Mẫn trang 2

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 11: Giải phương trình và hệ phương trình - Lê Viết Mẫn trang 3

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 11: Giải phương trình và hệ phương trình - Lê Viết Mẫn trang 3

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 11: Giải phương trình và hệ phương trình - Lê Viết Mẫn trang 4

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 11: Giải phương trình và hệ phương trình - Lê Viết Mẫn trang 4

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 11: Giải phương trình và hệ phương trình - Lê Viết Mẫn trang 5

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 11: Giải phương trình và hệ phương trình - Lê Viết Mẫn trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf22 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 589 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_tin_hoc_ung_dung_nang_cao_chuong_11_giai_phuong_tr.pdf
Tài liệu liên quan