Bài giảng Tin đại cương - Bài 4: Câu lệnh lựa chọn - Trương Xuân Nam

 3 cấu trúc cơ bản của xử lý máy tính:

 Tuần tự  Chương 2

 Lặp  Chương 3

 Lựa chọn  Chương 4

 Lựa chọn là một thao tác tương đối cơ bản

trong cuộc sống  Thường được phát biểu

dưới dạng điều kiện: Nếu thì (tiếng Anh:

if then )

 Nhiều thuật toán cũng yêu cầu có sự chọn

lựa (làm việc này hay không, làm việc A hay việc B).

Bài giảng Tin đại cương - Bài 4: Câu lệnh lựa chọn - Trương Xuân Nam trang 1

Bài giảng Tin đại cương - Bài 4: Câu lệnh lựa chọn - Trương Xuân Nam trang 1

Bài giảng Tin đại cương - Bài 4: Câu lệnh lựa chọn - Trương Xuân Nam trang 2

Bài giảng Tin đại cương - Bài 4: Câu lệnh lựa chọn - Trương Xuân Nam trang 2

Bài giảng Tin đại cương - Bài 4: Câu lệnh lựa chọn - Trương Xuân Nam trang 3

Bài giảng Tin đại cương - Bài 4: Câu lệnh lựa chọn - Trương Xuân Nam trang 3

Bài giảng Tin đại cương - Bài 4: Câu lệnh lựa chọn - Trương Xuân Nam trang 4

Bài giảng Tin đại cương - Bài 4: Câu lệnh lựa chọn - Trương Xuân Nam trang 4

Bài giảng Tin đại cương - Bài 4: Câu lệnh lựa chọn - Trương Xuân Nam trang 5

Bài giảng Tin đại cương - Bài 4: Câu lệnh lựa chọn - Trương Xuân Nam trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf22 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 434 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_tin_dai_cuong_bai_4_cau_lenh_lua_chon_truong_xuan.pdf
Tài liệu liên quan