Bài giảng Thống kê trong doanh nghiệp xây dựng - Chương 4: Thống kê tư liệu sản xuất

Nhiệm vụ thống kê TSCĐ

• Xác định khối lượng và thành phần cơ cấu TSCĐ

• Nghiên cứu biến động TSCĐ

• Đánh giá hiện trạng TSCĐ

• Nghiên cứu tình hình sử dụng TSCĐ

• Nghiên cứu tình hình trang bị TSCĐ cho lao động và quá trình sản xuất xây lắp

 

Bài giảng Thống kê trong doanh nghiệp xây dựng - Chương 4: Thống kê tư liệu sản xuất trang 1

Bài giảng Thống kê trong doanh nghiệp xây dựng - Chương 4: Thống kê tư liệu sản xuất trang 1

Bài giảng Thống kê trong doanh nghiệp xây dựng - Chương 4: Thống kê tư liệu sản xuất trang 2

Bài giảng Thống kê trong doanh nghiệp xây dựng - Chương 4: Thống kê tư liệu sản xuất trang 2

Bài giảng Thống kê trong doanh nghiệp xây dựng - Chương 4: Thống kê tư liệu sản xuất trang 3

Bài giảng Thống kê trong doanh nghiệp xây dựng - Chương 4: Thống kê tư liệu sản xuất trang 3

Bài giảng Thống kê trong doanh nghiệp xây dựng - Chương 4: Thống kê tư liệu sản xuất trang 4

Bài giảng Thống kê trong doanh nghiệp xây dựng - Chương 4: Thống kê tư liệu sản xuất trang 4

Bài giảng Thống kê trong doanh nghiệp xây dựng - Chương 4: Thống kê tư liệu sản xuất trang 5

Bài giảng Thống kê trong doanh nghiệp xây dựng - Chương 4: Thống kê tư liệu sản xuất trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf47 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 197 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_thong_ke_trong_doanh_nghiep_xay_dung_chuong_4_thon.pdf
Tài liệu liên quan