Bài giảng quản trị dự án

Chương I: ðối tượng nghiên cứu &các khái

niệm

Chương II: Thiết lập dự án

Chương III: Lựa chọn dự án ñầu tư

Chương IV: Quản trị thời gian thực hiện dự án

Chương V: Quản trị chi phí thực hiện dự án

Chương VI: Quản trị việc bố trí & ñiều hòa

nguồn lực thực hiện dự án

Bài giảng quản trị dự án trang 1

Bài giảng quản trị dự án trang 1

Bài giảng quản trị dự án trang 2

Bài giảng quản trị dự án trang 2

Bài giảng quản trị dự án trang 3

Bài giảng quản trị dự án trang 3

Bài giảng quản trị dự án trang 4

Bài giảng quản trị dự án trang 4

Bài giảng quản trị dự án trang 5

Bài giảng quản trị dự án trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf151 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1277 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_quan_tri_du_an.pdf