Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 6: Kế toán dự phòng phải trả và nợ tiềm tàng

Giải thích được các khái niệm dự phòng phải trả, ợ tiềm tàng và phân biệt giữa các khái niệm

này

 Trình bày nguyên tắc ghi nhận, đánh giá, trình ày các khoản dự phòng phải trả cũng như nợ

tiềm tàng

 Xử lý các nghiệp vụ dự phòng phải trả trên hệ hống tài khoản kế toán hiện hành

 Phân biệt cách xử lý về kế toán và thuế liên uan đến dự phòng phải trả

Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 6: Kế toán dự phòng phải trả và nợ tiềm tàng trang 1

Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 6: Kế toán dự phòng phải trả và nợ tiềm tàng trang 1

Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 6: Kế toán dự phòng phải trả và nợ tiềm tàng trang 2

Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 6: Kế toán dự phòng phải trả và nợ tiềm tàng trang 2

Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 6: Kế toán dự phòng phải trả và nợ tiềm tàng trang 3

Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 6: Kế toán dự phòng phải trả và nợ tiềm tàng trang 3

Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 6: Kế toán dự phòng phải trả và nợ tiềm tàng trang 4

Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 6: Kế toán dự phòng phải trả và nợ tiềm tàng trang 4

Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 6: Kế toán dự phòng phải trả và nợ tiềm tàng trang 5

Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 6: Kế toán dự phòng phải trả và nợ tiềm tàng trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf26 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 02/11/2021 | Lượt xem: 251 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_ke_toan_tai_chinh_2_chuong_6_ke_toan_du_phong_phai.pdf