Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Giới thiệu môn học

MỤC TIÊU MÔN HỌC

 Hiểu được vai trò của chứng từ kế toán; Nhận iện được cách thức tổ chức chứng từ và Lập

được chứng từ kế toán

 Nhận diện các hình thức kế toán và vận dụng ình thức kế toán phù hợp với đặc điểm và yêu cầu

quản lý của DN; Thực hành ghi sổ kế toán, sửa hữa, điều chỉnh sổ kế toán.

 Nhận biết mục đích, đối tượng và các quy định

liên quan đến báo cáo tài chính; Hiểu được quy rình cũng như các quy định về lập, điều chỉnh,

hoàn thiện báo cáo tài chính.

Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Giới thiệu môn học trang 1

Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Giới thiệu môn học trang 1

Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Giới thiệu môn học trang 2

Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Giới thiệu môn học trang 2

Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Giới thiệu môn học trang 3

Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Giới thiệu môn học trang 3

Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Giới thiệu môn học trang 4

Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Giới thiệu môn học trang 4

Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Giới thiệu môn học trang 5

Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Giới thiệu môn học trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf5 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 02/11/2021 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_ke_toan_tai_chinh_3_gioi_thieu_mon_hoc.pdf