Giáo trình Tổ chức hạch toán kế toán - Chương 3: Tổ chức hệ thống sổ kế toán trong doanh nghiệp

Để tiếp cận đưọc các phương pháp của hạch toán kế toán, người ta phải thông qua các

hình thức biểu hiện của nó. Lý thuyết hạch toán kế toán đã chỉ rõ mỗi phương pháp của hạch

toán kế toán có hình thức biểu hiện riêng. Cụ thể:

- Phương pháp chứng từ được biểu hiện thông qua các bản chứng từ và chương trình

luân chuyển của chứng từ.

- Phương pháp đối ứng tài khoản biểu hiện qua các mối quan hệ đối ứng kế toán

cách thức ghi kép vào tài khoản.

- Phương pháp tính giá biểu hiện qua cách thức xác định giá tài sản, hàng hoá gắn

liền với nội dung các mục, khoản mục chi phí.

- Phương pháp tổng hợp cân đối biểu hiện qua hệ thống báo biểu kế toán và chế độ báo cáo kế toán.

Giáo trình Tổ chức hạch toán kế toán - Chương 3: Tổ chức hệ thống sổ kế toán trong doanh nghiệp trang 1

Giáo trình Tổ chức hạch toán kế toán - Chương 3: Tổ chức hệ thống sổ kế toán trong doanh nghiệp trang 1

Giáo trình Tổ chức hạch toán kế toán - Chương 3: Tổ chức hệ thống sổ kế toán trong doanh nghiệp trang 2

Giáo trình Tổ chức hạch toán kế toán - Chương 3: Tổ chức hệ thống sổ kế toán trong doanh nghiệp trang 2

Giáo trình Tổ chức hạch toán kế toán - Chương 3: Tổ chức hệ thống sổ kế toán trong doanh nghiệp trang 3

Giáo trình Tổ chức hạch toán kế toán - Chương 3: Tổ chức hệ thống sổ kế toán trong doanh nghiệp trang 3

Giáo trình Tổ chức hạch toán kế toán - Chương 3: Tổ chức hệ thống sổ kế toán trong doanh nghiệp trang 4

Giáo trình Tổ chức hạch toán kế toán - Chương 3: Tổ chức hệ thống sổ kế toán trong doanh nghiệp trang 4

Giáo trình Tổ chức hạch toán kế toán - Chương 3: Tổ chức hệ thống sổ kế toán trong doanh nghiệp trang 5

Giáo trình Tổ chức hạch toán kế toán - Chương 3: Tổ chức hệ thống sổ kế toán trong doanh nghiệp trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf59 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 394 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfgiao_trinh_to_chuc_hach_toan_ke_toan_chuong_3_to_chuc_he_tho.pdf
Tài liệu liên quan