Ứng dụng mô hình toán MIKE21FM đánh giá hiệu quả công trình bảo vệ bờ ổn định lòng dẫn sau khi xây dựng cống ngăn triều Kinh Lộ thuộc hệ thống công trình chống ngập cho khu vực thành phố Hồ Chí Minh

Sau khi xây dựng các cống ngăn triều chống ngập cho khu vực Thành phố Hồ Chí

Minh theo quy hoạch thuỷ lợi chống ngập úng cho khu vực THPCM đã được Thủ tướng Chính phủ

phê duyệt tại quyết định số 1547/QĐ-TTg sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến diễn biến lòng dẫn. Bài báo đi

sâu giới thiệu về việc ứng dụng mô hình toán MIKE21FM để đánh giá hiệu quả công trình bảo vệ

bờ ổn định lòng dẫn sau khi xây dựng cống ngăn triều Kinh Lộ, là một trong 12 hệ thống cống lớn

chống ngập cho khu vực TPHCM.

Ứng dụng mô hình toán MIKE21FM đánh giá hiệu quả công trình bảo vệ bờ ổn định lòng dẫn sau khi xây dựng cống ngăn triều Kinh Lộ thuộc hệ thống công trình chống ngập cho khu vực thành phố Hồ Chí Minh trang 1

Ứng dụng mô hình toán MIKE21FM đánh giá hiệu quả công trình bảo vệ bờ ổn định lòng dẫn sau khi xây dựng cống ngăn triều Kinh Lộ thuộc hệ thống công trình chống ngập cho khu vực thành phố Hồ Chí Minh trang 1

Ứng dụng mô hình toán MIKE21FM đánh giá hiệu quả công trình bảo vệ bờ ổn định lòng dẫn sau khi xây dựng cống ngăn triều Kinh Lộ thuộc hệ thống công trình chống ngập cho khu vực thành phố Hồ Chí Minh trang 2

Ứng dụng mô hình toán MIKE21FM đánh giá hiệu quả công trình bảo vệ bờ ổn định lòng dẫn sau khi xây dựng cống ngăn triều Kinh Lộ thuộc hệ thống công trình chống ngập cho khu vực thành phố Hồ Chí Minh trang 2

Ứng dụng mô hình toán MIKE21FM đánh giá hiệu quả công trình bảo vệ bờ ổn định lòng dẫn sau khi xây dựng cống ngăn triều Kinh Lộ thuộc hệ thống công trình chống ngập cho khu vực thành phố Hồ Chí Minh trang 3

Ứng dụng mô hình toán MIKE21FM đánh giá hiệu quả công trình bảo vệ bờ ổn định lòng dẫn sau khi xây dựng cống ngăn triều Kinh Lộ thuộc hệ thống công trình chống ngập cho khu vực thành phố Hồ Chí Minh trang 3

Ứng dụng mô hình toán MIKE21FM đánh giá hiệu quả công trình bảo vệ bờ ổn định lòng dẫn sau khi xây dựng cống ngăn triều Kinh Lộ thuộc hệ thống công trình chống ngập cho khu vực thành phố Hồ Chí Minh trang 4

Ứng dụng mô hình toán MIKE21FM đánh giá hiệu quả công trình bảo vệ bờ ổn định lòng dẫn sau khi xây dựng cống ngăn triều Kinh Lộ thuộc hệ thống công trình chống ngập cho khu vực thành phố Hồ Chí Minh trang 4

Ứng dụng mô hình toán MIKE21FM đánh giá hiệu quả công trình bảo vệ bờ ổn định lòng dẫn sau khi xây dựng cống ngăn triều Kinh Lộ thuộc hệ thống công trình chống ngập cho khu vực thành phố Hồ Chí Minh trang 5

Ứng dụng mô hình toán MIKE21FM đánh giá hiệu quả công trình bảo vệ bờ ổn định lòng dẫn sau khi xây dựng cống ngăn triều Kinh Lộ thuộc hệ thống công trình chống ngập cho khu vực thành phố Hồ Chí Minh trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf7 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 237 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfung_dung_mo_hinh_toan_mike21fm_danh_gia_hieu_qua_cong_trinh.pdf
Tài liệu liên quan