Nghiên cứu xây dựng quy trình thay thế tấm chắn đá bị hư hỏng của giá khung GK/1600/1,6/2,4/HT

Việc áp dụng giá khung khi khai thác than tại các lò chợ đã cải thiện điều

kiện làm việc rõ rệt, đặc biệt là áp dụng khi điều kiện vỉa ổn định, tận dụng

tối đa miền công tác của giá khung. Tuy nhiên, trong quá trình vận hành giá

khung thường xuyên bị hỏng một vài bộ phận, đặc biệt là tấm chắn đá. Trong

bài báo này, nghiên cứu xây dựng và đề xuất quy trình thay thế các tấm chắn

đá của giá khung một cách hợp lý được đặt ra trong điều kiện giá vẫn đang

trong trạng thái làm việc. Qui trình thay thế đề xuất được kiểm nghiệm và

áp dụng thực tế trong các mỏ hầm lò.

Nghiên cứu xây dựng quy trình thay thế tấm chắn đá bị hư hỏng của giá khung GK/1600/1,6/2,4/HT trang 1

Nghiên cứu xây dựng quy trình thay thế tấm chắn đá bị hư hỏng của giá khung GK/1600/1,6/2,4/HT trang 1

Nghiên cứu xây dựng quy trình thay thế tấm chắn đá bị hư hỏng của giá khung GK/1600/1,6/2,4/HT trang 2

Nghiên cứu xây dựng quy trình thay thế tấm chắn đá bị hư hỏng của giá khung GK/1600/1,6/2,4/HT trang 2

Nghiên cứu xây dựng quy trình thay thế tấm chắn đá bị hư hỏng của giá khung GK/1600/1,6/2,4/HT trang 3

Nghiên cứu xây dựng quy trình thay thế tấm chắn đá bị hư hỏng của giá khung GK/1600/1,6/2,4/HT trang 3

Nghiên cứu xây dựng quy trình thay thế tấm chắn đá bị hư hỏng của giá khung GK/1600/1,6/2,4/HT trang 4

Nghiên cứu xây dựng quy trình thay thế tấm chắn đá bị hư hỏng của giá khung GK/1600/1,6/2,4/HT trang 4

Nghiên cứu xây dựng quy trình thay thế tấm chắn đá bị hư hỏng của giá khung GK/1600/1,6/2,4/HT trang 5

Nghiên cứu xây dựng quy trình thay thế tấm chắn đá bị hư hỏng của giá khung GK/1600/1,6/2,4/HT trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf5 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 242 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfnghien_cuu_xay_dung_quy_trinh_thay_the_tam_chan_da_bi_hu_hon.pdf
Tài liệu liên quan