Khảo sát và đánh giá độ võng dài hạn của dầm bê tông cốt thép tính toán theo tiêu chuẩn nga SP 63.13330.2012 và TCVN 5574:2012

Bài báo trình bày phương pháp tính toán độ võng của dầm bê tông cốt thép có kể đến hiện tượng từ biến của bê tông theo tiêu chuẩn Nga SP 63.13330.2012. Tiêu chuẩn này là cơ sở để soạn thảo tiêu chuẩn mới thay thế tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam TCVN 5574:2012 về thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép (BTCT). Trong bài báo này, tác giả cũng đưa ra những so sánh, đánh giá phương pháp tính toán độ võng theo tiêu chuẩn SP 63.13330.2012 so với TCVN 5574:2012, từ đó, đưa ra những kiến nghị trong việc biên soạn TCVN mới và áp dụng tiêu chuẩn SP 63.13330.2012 trong tính toán độ võng dài hạn của dầm bê tông cốt thép ở Việt Nam hiện nay được đưa ra trong phần cuối của bài báo này.

 

Khảo sát và đánh giá độ võng dài hạn của dầm bê tông cốt thép tính toán theo tiêu chuẩn nga SP 63.13330.2012 và TCVN 5574:2012 trang 1

Khảo sát và đánh giá độ võng dài hạn của dầm bê tông cốt thép tính toán theo tiêu chuẩn nga SP 63.13330.2012 và TCVN 5574:2012 trang 1

Khảo sát và đánh giá độ võng dài hạn của dầm bê tông cốt thép tính toán theo tiêu chuẩn nga SP 63.13330.2012 và TCVN 5574:2012 trang 2

Khảo sát và đánh giá độ võng dài hạn của dầm bê tông cốt thép tính toán theo tiêu chuẩn nga SP 63.13330.2012 và TCVN 5574:2012 trang 2

Khảo sát và đánh giá độ võng dài hạn của dầm bê tông cốt thép tính toán theo tiêu chuẩn nga SP 63.13330.2012 và TCVN 5574:2012 trang 3

Khảo sát và đánh giá độ võng dài hạn của dầm bê tông cốt thép tính toán theo tiêu chuẩn nga SP 63.13330.2012 và TCVN 5574:2012 trang 3

Khảo sát và đánh giá độ võng dài hạn của dầm bê tông cốt thép tính toán theo tiêu chuẩn nga SP 63.13330.2012 và TCVN 5574:2012 trang 4

Khảo sát và đánh giá độ võng dài hạn của dầm bê tông cốt thép tính toán theo tiêu chuẩn nga SP 63.13330.2012 và TCVN 5574:2012 trang 4

Khảo sát và đánh giá độ võng dài hạn của dầm bê tông cốt thép tính toán theo tiêu chuẩn nga SP 63.13330.2012 và TCVN 5574:2012 trang 5

Khảo sát và đánh giá độ võng dài hạn của dầm bê tông cốt thép tính toán theo tiêu chuẩn nga SP 63.13330.2012 và TCVN 5574:2012 trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf11 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 420 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfkhao_sat_va_danh_gia_do_vong_dai_han_cua_dam_be_tong_cot_the.pdf
Tài liệu liên quan