Giáo trình thực hành Lý thuyết đồ thị và thuật giải

Viết chương trình tìm bậccao nhất của đỉnh trong đồthịvới đồthịvô hướng A[i,j]

với A[i,j]=1nếu có đường đi từi đến j và ngược lại A[i,j]= 0 nếu không có đường đi

từi đến j.

Dữliệu vào: cho trong file Bai1.inp

- Dòng đầu ghi sốn là số đỉnh của một đồthị(0<n<100).

- Dòng i+1 ( ) chứa n sốA[i,1],A[i,2] A[i,n] mỗi sốcách nhau bởi

một khoảng trắng.

n i≤ ≤ 1

Dữliệu ra: thông báo kết quảramàn hình sốbậc cao nhất của đỉnh trong đồthị đã cho.

Giáo trình thực hành Lý thuyết đồ thị và thuật giải trang 1

Giáo trình thực hành Lý thuyết đồ thị và thuật giải trang 1

Giáo trình thực hành Lý thuyết đồ thị và thuật giải trang 2

Giáo trình thực hành Lý thuyết đồ thị và thuật giải trang 2

Giáo trình thực hành Lý thuyết đồ thị và thuật giải trang 3

Giáo trình thực hành Lý thuyết đồ thị và thuật giải trang 3

Giáo trình thực hành Lý thuyết đồ thị và thuật giải trang 4

Giáo trình thực hành Lý thuyết đồ thị và thuật giải trang 4

Giáo trình thực hành Lý thuyết đồ thị và thuật giải trang 5

Giáo trình thực hành Lý thuyết đồ thị và thuật giải trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf52 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Lượt xem: 1745 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfgiao_trinh_thuc_hanh_ly_thuyet_do_thi_va_thuat_giai.pdf