Cải tiến phần tử vỏ khối tứ giác 8 nút bằng kỹ thuật khử khóa màng mitc4+ dùng phân tích tĩnh kết cấu tấm/vỏ

Phân tích kết cấu tấm/vỏ bằng phần tử vỏ khối tứ giác 8 nút sẽ xảy ra hiện tượng khóa

cắt, khóa màng và khóa hình thang do sử dụng hàm xấp xỉ chuyển vị dạng C0. Để khắc phục

các hiện tượng khóa này, các trường biến dạng uốn, biến dạng màng và biến dạng thẳng theo

phương chiều dày được xấp xỉ lại thông qua giá trị biến dạng tại các điểm buộc được xác

định trước. Trong bài báo này, ngoài việc khử khóa cắt và khóa hình thang, phần tử vỏ khối tứ

giác 8 nút, gọi là S8+, còn được khử khóa màng dựa trên kỹ thuật MITC4+ được phát triển

cho phần tử vỏ suy biến tứ giác 4 nút[1]. Phân tích tĩnh của một số bài toán tấm/vỏ điển hình

được trình bày. Kết quả số cho thấy, khi sử dụng cùng số phần tử, phần tử S8+ cho kết quả

chuyển vị tốt hơn so với kết quả cho bởi các loại phần tử vỏ tứ giác và tam giác khác.

Cải tiến phần tử vỏ khối tứ giác 8 nút bằng kỹ thuật khử khóa màng mitc4+ dùng phân tích tĩnh kết cấu tấm/vỏ trang 1

Cải tiến phần tử vỏ khối tứ giác 8 nút bằng kỹ thuật khử khóa màng mitc4+ dùng phân tích tĩnh kết cấu tấm/vỏ trang 1

Cải tiến phần tử vỏ khối tứ giác 8 nút bằng kỹ thuật khử khóa màng mitc4+ dùng phân tích tĩnh kết cấu tấm/vỏ trang 2

Cải tiến phần tử vỏ khối tứ giác 8 nút bằng kỹ thuật khử khóa màng mitc4+ dùng phân tích tĩnh kết cấu tấm/vỏ trang 2

Cải tiến phần tử vỏ khối tứ giác 8 nút bằng kỹ thuật khử khóa màng mitc4+ dùng phân tích tĩnh kết cấu tấm/vỏ trang 3

Cải tiến phần tử vỏ khối tứ giác 8 nút bằng kỹ thuật khử khóa màng mitc4+ dùng phân tích tĩnh kết cấu tấm/vỏ trang 3

Cải tiến phần tử vỏ khối tứ giác 8 nút bằng kỹ thuật khử khóa màng mitc4+ dùng phân tích tĩnh kết cấu tấm/vỏ trang 4

Cải tiến phần tử vỏ khối tứ giác 8 nút bằng kỹ thuật khử khóa màng mitc4+ dùng phân tích tĩnh kết cấu tấm/vỏ trang 4

Cải tiến phần tử vỏ khối tứ giác 8 nút bằng kỹ thuật khử khóa màng mitc4+ dùng phân tích tĩnh kết cấu tấm/vỏ trang 5

Cải tiến phần tử vỏ khối tứ giác 8 nút bằng kỹ thuật khử khóa màng mitc4+ dùng phân tích tĩnh kết cấu tấm/vỏ trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf8 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 236 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfcai_tien_phan_tu_vo_khoi_tu_giac_8_nut_bang_ky_thuat_khu_kho.pdf
Tài liệu liên quan