Bài tập Tài chính

Bài 1: Ngân hàng thương mại A ngày 30/9/2005 có tài liệu như sau: (Đơn vị tính: tỷ

đồng)

(Có bài giải tại file (clubtaichinh.net)Giai QTNH)

1/ Vốn điều lệ và các quỹ:

a- Vốn điều lệ trong bảng điều lệ hoạt động: 350; trong đó, vốn đã được cổ đông đóng

góp 200.

b- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 30

c- Quỹ dự phòng tài chính

Bài tập Tài chính trang 1

Bài tập Tài chính trang 1

Bài tập Tài chính trang 2

Bài tập Tài chính trang 2

Bài tập Tài chính trang 3

Bài tập Tài chính trang 3

Bài tập Tài chính trang 4

Bài tập Tài chính trang 4

Bài tập Tài chính trang 5

Bài tập Tài chính trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf35 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1025 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_tap_tai_chinh.pdf