Bài giảng Tài chính công

Khi nhà nướcrađời, tài chính công bắtđầu hình thành. Tài

chính công phản ánh những hoạtđộng tài chính gắnliềnvới

chủthểnhà nước

Tài chính công cổđiển

-Hoạtđộng tài chính chỉ thựchiệnchứcnăng cơbảncủa nhà

nướclàthựchiện các nhiệmvụtruyềnthống nhưcảnh sát,

tưpháp, quốc phòng và ngoạigiao.

- Các hoạtđộng kinh tếhoàn toàn do khu vựctưnhân quyết

định, nhà nước không can thiệp, hay nói khác hơnlànhà

nướcđứng ngoài các hoạtđộng kinh tế.

Bài giảng Tài chính công trang 1

Bài giảng Tài chính công trang 1

Bài giảng Tài chính công trang 2

Bài giảng Tài chính công trang 2

Bài giảng Tài chính công trang 3

Bài giảng Tài chính công trang 3

Bài giảng Tài chính công trang 4

Bài giảng Tài chính công trang 4

Bài giảng Tài chính công trang 5

Bài giảng Tài chính công trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf8 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1578 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_tai_chinh_cong.pdf
Tài liệu liên quan