Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế

Đối tượng nghiên cứu của thống kê học là mặt lượng trong mối

quan hệ mật thiết với mặt chất của các hiện tượng và quá trình kinh tế

xã hội số lớn phát sinh trong điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể.

- Trong hiện tượng kinh tế xã hội, mặt chất biểu hiện là bản chất,

đặc trưng, tính quy luật của hiện tượng nghiên cứu. Mặt lượng phản

ánh quy mô, khối lượng, tỷ lệ so sánh của hiện tượng.

Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế trang 1

Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế trang 1

Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế trang 2

Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế trang 2

Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế trang 3

Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế trang 3

Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế trang 4

Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế trang 4

Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế trang 5

Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf242 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1488 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_nguyen_ly_thong_ke_kinh_te.pdf