Bài giảng Kế toán xây dựng - Chương 8: Kế toán công ty Cổ phần

Công ty cổ phần là một pháp nhân tồn tại độc lập với số vốn điều lệ được chia thành

nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Người nắm giữ cổ phần trong công ty được gọi là cổ đông

- Căn cứ vào chủ thể sở hữu vốn CP

+ Công ty CP đại chúng

+ Công ty CP tư nhân

- Căn cứ bản chất của hoạt động giao dịch

CP:

+ Công ty CP niêm yết trên thị trường CK

+ Công ty CP không niêm yết trên TTCK

Bài giảng Kế toán xây dựng - Chương 8: Kế toán công ty Cổ phần trang 1

Bài giảng Kế toán xây dựng - Chương 8: Kế toán công ty Cổ phần trang 1

Bài giảng Kế toán xây dựng - Chương 8: Kế toán công ty Cổ phần trang 2

Bài giảng Kế toán xây dựng - Chương 8: Kế toán công ty Cổ phần trang 2

Bài giảng Kế toán xây dựng - Chương 8: Kế toán công ty Cổ phần trang 3

Bài giảng Kế toán xây dựng - Chương 8: Kế toán công ty Cổ phần trang 3

Bài giảng Kế toán xây dựng - Chương 8: Kế toán công ty Cổ phần trang 4

Bài giảng Kế toán xây dựng - Chương 8: Kế toán công ty Cổ phần trang 4

Bài giảng Kế toán xây dựng - Chương 8: Kế toán công ty Cổ phần trang 5

Bài giảng Kế toán xây dựng - Chương 8: Kế toán công ty Cổ phần trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf10 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 303 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_ke_toan_xay_dung_chuong_8_ke_toan_cong_ty_co_phan.pdf
Tài liệu liên quan