Đồ án Thiết kế hệ thống thước đo tuyến tính

Để đọc một vị trí bộ nhớ dữ liệu, ta phải ghi địa chỉ vào thanh ghi EEADR

xoá bít điều khiển EEPGD (EECON1<7>) sau đó đặt bit điều khiển RD

(EECON1<0>). Dữ liệu có thể được đọc bởi lệnh tiếp theo. EEDATA sẽ giữ giá

trị này cho tới khi có hoạt động đọc dữ liệu khác hoặc tới khi được ghi.

Ghi vào bộ nhớ dữ liệu EEPROM thì đầu tiên địa chỉ phải được ghi vào

thanh ghi EEADR và dữ liệu ghi vào thanh ghi EEDATA.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Đồ án Thiết kế hệ thống thước đo tuyến tính trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Đồ án Thiết kế hệ thống thước đo tuyến tính trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Đồ án Thiết kế hệ thống thước đo tuyến tính trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Đồ án Thiết kế hệ thống thước đo tuyến tính trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Đồ án Thiết kế hệ thống thước đo tuyến tính trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf75 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 15/01/2016 | Lượt xem: 547 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfdo_an_thiet_ke_he_thong_thuoc_do_tuyen_tinh.pdf
Tài liệu liên quan