Bài giảng Quản trị chiến lược - Bùi Xuân Phong

Doanh nghiệp phải đảm bảo dự trữ đủ các nguồn lực cần thiết trong suốt quá trình triển khai chiến lược một cách có hiệu quả.

Kế hoạch phải được phổ biến đến mọi người lao động và phải có sự tham gia và ủng hộ nhiệt tình của họ.

Luôn dự báo và phát hiện sớm các thay đổi ngoài dự kiến để chủ động thực hiện các thay đổi cần thiết đối với các hoạt động có liên quan.

 

 

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Bài giảng Quản trị chiến lược - Bùi Xuân Phong trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Bài giảng Quản trị chiến lược - Bùi Xuân Phong trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Bài giảng Quản trị chiến lược - Bùi Xuân Phong trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Bài giảng Quản trị chiến lược - Bùi Xuân Phong trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Bài giảng Quản trị chiến lược - Bùi Xuân Phong trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

ppt212 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 14/01/2016 | Lượt xem: 603 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pptbai_giang_quan_tri_chien_luoc_bui_xuan_phong.ppt
Tài liệu liên quan