Nhận dạng hệ thống bồn liên kết bằng mô hình mờ với dữ liệu đo lường từ mô phỏng và mô hình thực nghiệm

Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu mô phỏng và thực nghiệm nhận dạng hệ thống bồn liên kết bằng mô hình mờ Takagi-Sugeno. Mô hình mờ nhiều đầu vào - nhiều đầu ra (MIMO) được nhận dạng trên cơ sở kết hợp các mô hình mờ nhiều đầu vào -một đầu ra (MISO). Các tập mờ và các hàm liên thuộc được nhận

dạng bằng phương pháp phân nhóm mờ sử dụng giải thuật Gustafson - Kessel cải tiến. Các tham số của các mô hình mờ MISO được ước lượng bằng giải thuật tối ưu hóa bình phương tối thiểu có trọng số. Tất cả các giải thuật nhận dạng được thực hiện trên dữ liệu mô phỏng và đo lường thực nghiệm của hệ thống bồn liên kết. Chỉ số phương sai đại diện (VAF) được sử dụng để đánh giá mức độ phù hợp của mô hình mờ nhận dạng. Kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình mờ Takagi-Sugeno có chỉ số VAF rất cao nên có thể được

áp dụng nhận dạng các hệ bồn liên kết trong thực tế.

Nhận dạng hệ thống bồn liên kết bằng mô hình mờ với dữ liệu đo lường từ mô phỏng và mô hình thực nghiệm trang 1

Nhận dạng hệ thống bồn liên kết bằng mô hình mờ với dữ liệu đo lường từ mô phỏng và mô hình thực nghiệm trang 1

Nhận dạng hệ thống bồn liên kết bằng mô hình mờ với dữ liệu đo lường từ mô phỏng và mô hình thực nghiệm trang 2

Nhận dạng hệ thống bồn liên kết bằng mô hình mờ với dữ liệu đo lường từ mô phỏng và mô hình thực nghiệm trang 2

Nhận dạng hệ thống bồn liên kết bằng mô hình mờ với dữ liệu đo lường từ mô phỏng và mô hình thực nghiệm trang 3

Nhận dạng hệ thống bồn liên kết bằng mô hình mờ với dữ liệu đo lường từ mô phỏng và mô hình thực nghiệm trang 3

Nhận dạng hệ thống bồn liên kết bằng mô hình mờ với dữ liệu đo lường từ mô phỏng và mô hình thực nghiệm trang 4

Nhận dạng hệ thống bồn liên kết bằng mô hình mờ với dữ liệu đo lường từ mô phỏng và mô hình thực nghiệm trang 4

Nhận dạng hệ thống bồn liên kết bằng mô hình mờ với dữ liệu đo lường từ mô phỏng và mô hình thực nghiệm trang 5

Nhận dạng hệ thống bồn liên kết bằng mô hình mờ với dữ liệu đo lường từ mô phỏng và mô hình thực nghiệm trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf5 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 240 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfnhan_dang_he_thong_bon_lien_ket_bang_mo_hinh_mo_voi_du_lieu.pdf
Tài liệu liên quan