Nghiên cứu đánh giá mức độ an toàn đê, kè biển tỉnh nam định theo phương pháp phân tích hàm thứ cấp - AHP

Bài báo nghiên cứu đánh giá mức độ an toàn đê, kè biển trong điều kiện biến đổi khí

hậu có xét tới nước biển dâng theo phương pháp phân tích hàm thứ cấp - Analytic Hierarchy

Process (AHP). Với cách tiếp cận mới này, cho phép xác định trọng số tác động riêng rẽ và tổ

hợp tác động chung tới mức độ an toàn của đê, kè biển của các yếu tố: Tác động của sóng; Kết

cấu kè bảo vệ đê, kè; Địa chất nền đê, kè gây xói ngầm, đẩy trồi; Trượt mái phía biển; Trượt mái

phía đồng; Hiện tượng xói chân đê, kè biển. Từ đó giúp các nhà quản lý có thể nắm được các

trọng điểm xung yếu cần quan tâm của tuyến đê biển và đưa ra các kế hoạch ứng phó thích hợp.

Nghiên cứu đánh giá mức độ an toàn đê, kè biển tỉnh nam định theo phương pháp phân tích hàm thứ cấp - AHP trang 1

Nghiên cứu đánh giá mức độ an toàn đê, kè biển tỉnh nam định theo phương pháp phân tích hàm thứ cấp - AHP trang 1

Nghiên cứu đánh giá mức độ an toàn đê, kè biển tỉnh nam định theo phương pháp phân tích hàm thứ cấp - AHP trang 2

Nghiên cứu đánh giá mức độ an toàn đê, kè biển tỉnh nam định theo phương pháp phân tích hàm thứ cấp - AHP trang 2

Nghiên cứu đánh giá mức độ an toàn đê, kè biển tỉnh nam định theo phương pháp phân tích hàm thứ cấp - AHP trang 3

Nghiên cứu đánh giá mức độ an toàn đê, kè biển tỉnh nam định theo phương pháp phân tích hàm thứ cấp - AHP trang 3

Nghiên cứu đánh giá mức độ an toàn đê, kè biển tỉnh nam định theo phương pháp phân tích hàm thứ cấp - AHP trang 4

Nghiên cứu đánh giá mức độ an toàn đê, kè biển tỉnh nam định theo phương pháp phân tích hàm thứ cấp - AHP trang 4

Nghiên cứu đánh giá mức độ an toàn đê, kè biển tỉnh nam định theo phương pháp phân tích hàm thứ cấp - AHP trang 5

Nghiên cứu đánh giá mức độ an toàn đê, kè biển tỉnh nam định theo phương pháp phân tích hàm thứ cấp - AHP trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf9 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 06/11/2021 | Lượt xem: 169 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfnghien_cuu_danh_gia_muc_do_an_toan_de_ke_bien_tinh_nam_dinh.pdf
Tài liệu liên quan