Các yếu tố ảnh hưởng tới áp dụng thành công SPC: Nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp sản xuất cơ khí chế tạo tại Việt Nam

Psản xuất. Bài báo chỉ ra những yếu tố chính ảnh hưởng đến áp dụng thành công SPC trong các hương pháp SPC là sử dụng các công cụ thống kê để giám sát, quản lý và cải tiến quy trình

doanh nghiệp cơ khí chế tạo tại Việt Nam. Thông qua phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng từ

272 doanh nghiệp, kết quả nghiên cứu chỉ ra 06 yếu tố làm nên thành công SPC trong các doanh nghiệp,

bao gồm: (i) Cam kết của lãnh đạo cấp cao; (ii) Làm việc nhóm; (iii) Đào tạo và giáo dục về SPC; (iv) Vai

trò của bộ phận chất lượng; (v) Triển khai thực hiện SPC; (vi) Lưu trữ dữ liệu. Đồng thời nghiên cứu cũng

gợi ý một số giải pháp quản lý để thực hiện thành công SPC trong các doanh nghiệp.

Các yếu tố ảnh hưởng tới áp dụng thành công SPC: Nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp sản xuất cơ khí chế tạo tại Việt Nam trang 1

Các yếu tố ảnh hưởng tới áp dụng thành công SPC: Nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp sản xuất cơ khí chế tạo tại Việt Nam trang 1

Các yếu tố ảnh hưởng tới áp dụng thành công SPC: Nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp sản xuất cơ khí chế tạo tại Việt Nam trang 2

Các yếu tố ảnh hưởng tới áp dụng thành công SPC: Nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp sản xuất cơ khí chế tạo tại Việt Nam trang 2

Các yếu tố ảnh hưởng tới áp dụng thành công SPC: Nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp sản xuất cơ khí chế tạo tại Việt Nam trang 3

Các yếu tố ảnh hưởng tới áp dụng thành công SPC: Nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp sản xuất cơ khí chế tạo tại Việt Nam trang 3

Các yếu tố ảnh hưởng tới áp dụng thành công SPC: Nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp sản xuất cơ khí chế tạo tại Việt Nam trang 4

Các yếu tố ảnh hưởng tới áp dụng thành công SPC: Nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp sản xuất cơ khí chế tạo tại Việt Nam trang 4

Các yếu tố ảnh hưởng tới áp dụng thành công SPC: Nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp sản xuất cơ khí chế tạo tại Việt Nam trang 5

Các yếu tố ảnh hưởng tới áp dụng thành công SPC: Nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp sản xuất cơ khí chế tạo tại Việt Nam trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf9 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 400 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfcac_yeu_to_anh_huong_toi_ap_dung_thanh_cong_spc_nghien_cuu_t.pdf