Bài giảng Tin học căn bản - Chương 1: Mở đầu - Ngô Văn Linh

Thông tin, dữ liệu, tri thức

 Thông tin (Information): mang lại cho con người sự hiểu biết, nhận thức tốt hơn về những đối

tượng trong tự nhiên - xã hội

 Dữ liệu (Data): biểu diễn của thông tin được thể

hiện bằng các tín hiệu vật lý. Dữ liệu trong thực tế

có thể là:

 các số liệu trong các biểu đồ

 các ký hiệu quy ước như chữ viết

 các tín hiệu vật lý: ánh sáng, âm thanh, nhiệt độ, áp suất,.

Bài giảng Tin học căn bản - Chương 1: Mở đầu - Ngô Văn Linh trang 1

Bài giảng Tin học căn bản - Chương 1: Mở đầu - Ngô Văn Linh trang 1

Bài giảng Tin học căn bản - Chương 1: Mở đầu - Ngô Văn Linh trang 2

Bài giảng Tin học căn bản - Chương 1: Mở đầu - Ngô Văn Linh trang 2

Bài giảng Tin học căn bản - Chương 1: Mở đầu - Ngô Văn Linh trang 3

Bài giảng Tin học căn bản - Chương 1: Mở đầu - Ngô Văn Linh trang 3

Bài giảng Tin học căn bản - Chương 1: Mở đầu - Ngô Văn Linh trang 4

Bài giảng Tin học căn bản - Chương 1: Mở đầu - Ngô Văn Linh trang 4

Bài giảng Tin học căn bản - Chương 1: Mở đầu - Ngô Văn Linh trang 5

Bài giảng Tin học căn bản - Chương 1: Mở đầu - Ngô Văn Linh trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf32 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 292 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_tin_hoc_can_ban_chuong_1_mo_dau_ngo_van_linh.pdf
Tài liệu liên quan