Tóm tắt luận án Phát triển ngành hàng nấm ăn vùng đồng bằng sông Hồng

Khảo sát thực trạng hoạt động ngành hàng nấm ăn chúng tôi nhận thấy, các

tác nhân chính tham gia vào quá trình chu chuyển nấm ăn bao gồm: Tác nhân

sản xuất (các cơsởsản xuất nấm ăn gồm có hộgia đình chuyên và hộ kiêm

nhiệm, trang trại và hợp tác xã); Tác nhân thu gom, sơchếvà phân phối bán

buôn (các hợp tác xã và doanh nghiệp), tác nhân này vừa sản xuất nấm ăn vừa

thu gom, sơchếcủa cơsởvà các của các cơsởkhác theo yêu cầu của chính

quyền địa phương;

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Tóm tắt luận án Phát triển ngành hàng nấm ăn vùng đồng bằng sông Hồng trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Tóm tắt luận án Phát triển ngành hàng nấm ăn vùng đồng bằng sông Hồng trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Tóm tắt luận án Phát triển ngành hàng nấm ăn vùng đồng bằng sông Hồng trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Tóm tắt luận án Phát triển ngành hàng nấm ăn vùng đồng bằng sông Hồng trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Tóm tắt luận án Phát triển ngành hàng nấm ăn vùng đồng bằng sông Hồng trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf27 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 15/01/2016 | Lượt xem: 503 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdftom_tat_luan_an_phat_trien_nganh_hang_nam_an_vung_dong_bang_.pdf
Tài liệu liên quan