Tiểu luận Chuyển đổi mô hình lớp trong UML sang quan hệ

Phân tích và thiết kế hệ thống đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình sản xuất

phần mềm, nhất là trong thời đại ngày nay cùng với sự phát triển phần mềm có qui mô

lớn với tính năng đa dạng thì yêu cầu bảo trì đối với hệ thống lớn và phức tạp ngày càng

trở thành vấn đề nghiêm trọng. Thực tế hiện nay đang tồn tại song song 2 hƣớng phân

tích thiết kế, đó là:

Phƣơng pháp phân tích theo hƣớng cấu trúc đã ra đời và đƣợc áp dụng rất sớm bởi

kết quả của việc thiết kế là Cơ sở dữ liệu quan hệ mà các quan hệ đã đạt đƣợc các chuẩn

đặt ra và đã đƣợc cài đặt bởi các công cụ hữu hiệu là các hệ quản trị CSDL quan hệ nhƣ:

Foxpro, Access, My SQL, SQL Server, Oracle, Tuy nhiên việc phát triển, nâng cấp,

mở rộng hệ thống sau này để đáp ứng đƣợc nhu cầu của ngƣời dùng là rất khó.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Tiểu luận Chuyển đổi mô hình lớp trong UML sang quan hệ trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Tiểu luận Chuyển đổi mô hình lớp trong UML sang quan hệ trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Tiểu luận Chuyển đổi mô hình lớp trong UML sang quan hệ trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Tiểu luận Chuyển đổi mô hình lớp trong UML sang quan hệ trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Tiểu luận Chuyển đổi mô hình lớp trong UML sang quan hệ trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf42 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 23/09/2014 | Lượt xem: 556 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdftieu_luan_chuyen_doi_mo_hinh_lop_trong_uml_sang_quan_he.pdf