Luận văn Xây dựng môi trường hỗ trợ giao dịch chứng khoán ảo trên mạng tại Việt Nam

Thịtrường chứng khoán là một thịtrường kinh tế, thương mại rất năng

động và có tầm quan trọng trong nền kinh tếthếgiới. Đã tồn tại và phát triển

từkhá sớm, thịtrường chứng khoán đang ngày càng khẳng định vai trò của

mình. Trong các nước phát triển nói chung, chỉsốcủa thịtrường chứng khoán

còn được xem nhưlà một trong những số đo chỉsốphát triển của nền kinh tế.

Tuy nhiên, tại Việt Nam, thịtrường chứng khoán dường nhưcòn đang nằm

trong giai đoạn khởi đầu và chưa phát triển, cũng nhưchưa thu hút được nhiều

sựquan tâm của giới kinh doanh và đầu tư. Một trong những nguyên nhân của

tình trạng này là người dân Việt Nam chưa hiểu rõ và mạo hiểm đầu tưvào thị

trường thịtrường chứng khoán.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Luận văn Xây dựng môi trường hỗ trợ giao dịch chứng khoán ảo trên mạng tại Việt Nam trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Luận văn Xây dựng môi trường hỗ trợ giao dịch chứng khoán ảo trên mạng tại Việt Nam trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Luận văn Xây dựng môi trường hỗ trợ giao dịch chứng khoán ảo trên mạng tại Việt Nam trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Luận văn Xây dựng môi trường hỗ trợ giao dịch chứng khoán ảo trên mạng tại Việt Nam trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Luận văn Xây dựng môi trường hỗ trợ giao dịch chứng khoán ảo trên mạng tại Việt Nam trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf84 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 21/09/2014 | Lượt xem: 711 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfluan_van_xay_dung_moi_truong_ho_tro_giao_dich_chung_khoan_ao.pdf