Luận văn Xây dựng hệ thống biến đổi DC/AC đốt đèn trong trường hợp mất điện lưới. Thông số : UDC= 6V, UAC= 220V, f=50Hz

PLV thực hiện chƣơng trình theo chu trình lặp. Mỗi 1 vòng lặp đƣợc gọi

là 1 vòng quét. Mỗi vòng quét đƣợc bắt đầu bằng giai đoạn chuyển dữ liệu từ

các cổng vào số tới vùng đệm ảo I, tiếp theo là giai đoạn thực hiện chƣơng

trình. Trong từng vòng quét chƣơng trình đựoc thực hiện từ lệnh đầu tiên tới

lệnh kết thúc của khối OB1. Sau giai đoạn thực hiện chƣơng trình là giai đoạn

chuyển các nội dung của các bộ đệm Q tới các cổng ra số .Vòng quét đƣợc kết

thúc bằng giai đoạn truyền thông nội bộ và kiểm tra lỗi.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Luận văn Xây dựng hệ thống biến đổi DC/AC đốt đèn trong trường hợp mất điện lưới. Thông số : UDC= 6V, UAC= 220V, f=50Hz trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Luận văn Xây dựng hệ thống biến đổi DC/AC đốt đèn trong trường hợp mất điện lưới. Thông số : UDC= 6V, UAC= 220V, f=50Hz trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Luận văn Xây dựng hệ thống biến đổi DC/AC đốt đèn trong trường hợp mất điện lưới. Thông số : UDC= 6V, UAC= 220V, f=50Hz trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Luận văn Xây dựng hệ thống biến đổi DC/AC đốt đèn trong trường hợp mất điện lưới. Thông số : UDC= 6V, UAC= 220V, f=50Hz trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Luận văn Xây dựng hệ thống biến đổi DC/AC đốt đèn trong trường hợp mất điện lưới. Thông số : UDC= 6V, UAC= 220V, f=50Hz trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf88 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 15/01/2016 | Lượt xem: 606 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfluan_van_xay_dung_he_thong_bien_doi_dcac_dot_den_trong_truon.pdf
Tài liệu liên quan